„Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.“

 

Dokumenty na stiahnutie:
Projektová dokumentácia + Výkaz výmer (kliknutím stiahnite)

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Názov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií v spoločnosti Tandem plus crc, s.r.o.

Kód projektu: 25110121087

Miesto realizácie: Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Názov prijímateľa: Tandem plus crc, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Číslo výzvy: KaHR-111DM-1301

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

 

Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Celkové investičné výdavky: 284 350,00 €                                  

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 199 045,00 €                                                  

 

Začatie projektu: 04.05.2015
Ukončenie projektu: 30.09.2015   

                                                                                                    

Aktivita projektu:

Dodávka a montáž inovatívnej technológie:

  1. CNC 5-osé obrábacie centrum
  2. Olepovačka hrán
  3. Zahrievacia a formovacia jednotka

Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 2 nových pracovných miest, 2 miesta pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov, prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zavedenie inovatívnych výrobných postupov pre rozšírenie a diverzifikovanie výrobného programu spoločnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na trhu
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

 

Ciele:

  1. Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Tandem plus crc, s.r.o. na európskom trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií ” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií)”

  1. Špecifické ciele projektu:

Zaviesť inovatívne výrobné postupy výroby nábytku obstaraním vyspelých a environmentálne vhodných technológií” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software”

Vytvoriť 2 pracovné miesta pre činnosti súvisiace s realizáciou projektu” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania”

 

Foto dokumentácia: